Shir Hadash Songs

01 rousing niggun

02 ma yafeh hayom

03 mi chamocha friedman

04 adonai sfatai

05 oseh shalom pinto

06 shalom rav

07 yihyo lratzon

08 od yavo

09 mi chamocha nfty

10 lcha dodi

11 barchu

12 vahavta

13 mi chamocha hest

14 vshamru

15 kadshenu

16 mi sheberach

17 oseh shalom klepper

Shir Hadash 2 A New Song

01 rousing niggun

02 ufros aleinu

03 modeh ani freelander  klepper

04 ma gadlu gold

05 vshamru

06 shema pik

07 romemu taubman

08 sim shalom

09 hallelu

10 vshamru friedman

11 oseh shalom kumi lach pinto friedman

12 livracha schiller

13 rtze richards

Female Voice

01 modehani

02 prayer for tallis

03 ma tovu

04 nissim bchol yom

05 eilu dvarim

06 ashrei

07 yotzeir or

08 maariv aravim

09 vahavta

10 adonai-avot vimahot

11a gvurot

12 modim

13 torah blessings

14 blessing before haftarah

15 blessing after haftarah

16 havdalah blessings

17 friday evening kiddush

Male Voice

01 modeh ani

02 prayer for tallis

03 ma tovu

04 nissim bchol yom

05 eilu dvarim

06 ashrei

07 yotzeir or

08 maariv aravim

09 vahavta

10 adonai-avot vimahot

11b gvurot

12 modim

13 torah blessings

14 blessing before haftarah

15 blessing after haftarah

16 havdallah blessings

17 friday evening kiddush