Female Voice

01 modehani

02 prayer for tallis

03 ma tovu

04 nissim bchol yom

05 eilu dvarim

06 ashrei

07 yotzeir or

08 maariv aravim

09 vahavta

10 adonai-avot vimahot

11a gvurot

12 modim

13 torah blessings

14 blessing before haftarah

15 blessing after haftarah

16 havdalah blessings

17 friday evening kiddush

Male Voice

01 modeh ani

02 prayer for tallis

03 ma tovu

04 nissim bchol yom

05 eilu dvarim

06 ashrei

07 yotzeir or

08 maariv aravim

09 vahavta

10 adonai-avot vimahot

11b gvurot

12 modim

13 torah blessings

14 blessing before haftarah

15 blessing after haftarah

16 havdallah blessings

17 friday evening kiddush